Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του womannow.gr είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση των όρων χρήσης, που αναφέρονται στο παρόν κείμενο και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των κάθε είδους κειμένων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, καθώς και κάθε είδους αρχείων που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο womannow.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων του δικτυακού αυτού τόπου. Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην περιηγηθεί και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Η εξακολούθηση της επίσκεψης ή χρήσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών του womannow.gr, σημαίνει σε κάθε περίπτωση ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Σημειώνεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για τυχόν τροποποιήσεις.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιδιοκτήτριας Εταιρείας (εφεξής η Εταιρεία) και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και δεσμεύει αποκλειστικά μόνο αυτούς. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (άρθρα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, προγράμματα/εφαρμογές) και κάθε είδους αρχεία που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω του ίδιου του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού της πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή σελίδες του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη εκ μέρους της Εταιρείας. Καμία ανανέωση ή τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος.

Ο χρήστης οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET).

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, ειδήσεις, γραφικά, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, οπτικά και ακουστικά βίντεο, σκίτσα, εικονογραφήσεις, προγράμματα/εφαρμογές – διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των παρόχων του παραπάνω υλικού. Το σύνολο των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου προορίζονται για καθαρά προσωπική μη εμπορική χρήση.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και των προσώπων που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων (νόμιμοι δικαιούχοι) στο διαδικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που αποτελούν περιεχόμενο των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας καθώς και προϊόντα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και έχουν τεθεί καλόπιστα, για λόγους ενημέρωσης των χρηστών, χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση προσβολής των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των δημιουργών. Σε περίπτωση διαφωνίας των δικαιούχων για τη συγκεκριμένη χρήση και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, η Εταιρεία θα προβεί αμέσως σε αφαίρεση του εν λόγω περιεχομένου και παύση οποιασδήποτε χρήσης αυτού.

Απαγόρευση αναπαραγωγής και χρήσης του περιεχομένου του δικτυακού τόπου womannow.gr

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή (ολική ή μερική), αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, αποτύπωση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (downloading), μετάφραση, τροποποίηση και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Εκδότη.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης αυτού, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Δικτυακού Τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ενώσεων και κάθε είδους ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ., αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και ουδεμία άδεια μπορεί να παρέξει η ιδιοκτήτης του womannow.gr, η δε χρήση τους μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από σχετική άδεια των ιδιοκτητών.

Περιορισμός Ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, το womannow.gr και κανείς άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση της ιστοσελίδας της. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ρητή ή λανθάνουσα. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για αποκατάσταση τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που ίσως προκληθεί σε χρήστες / επισκέπτες ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη του διαδικτυακού τόπου, τη χρήση αυτού, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν (ούτως ή άλλως μη επιτρεπόμενες) παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη και την τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης εξ αυτού του λόγου. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το απόρρητο του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης, του αριθμού λογαριασμού και στοιχείων του που τυχόν υπάρχουν, καθώς και για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται αναφορικά με το συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη. Κάθε πιθανόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού χρήστη ή κάθε άλλη παραβίαση ασφάλειας πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Εταιρεία. Αντιστοίχως η Εταιρεία θα λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ενέργειά του, όπως για παράδειγμα ανάρτηση, σχόλιο ή δημοσίευση, που πραγματοποιείται εντός του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας και η οποία ενέργεια έχει περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί – δια των υπηρεσιών της Εταιρείας – από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου από χρήστη του διαδικτυακού τόπου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης, τόσο απέναντι σε τυχόν τρίτους που υπέστησαν βλάβη, όσο και απέναντι στην Εταιρεία για την ζημία που τυχόν υπέστη από τις σχετικές ενέργειες του χρήστη.

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του διαδικτυακού τόπου οποιαδήποτε αξίωση διοικητικής ή δικαστικής φύσεως, και αυτή πηγάζει από την προσβολή εκ μέρους του χρήστη οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Εταιρεία, τους υπαλλήλους, διευθυντές, ιδιοκτήτες, συνεργάτες, πληροφοριοδότες, δικαιοδόχους και δικαιοπαρόχους, από οποιαδήποτε ευθύνη και έξοδα, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικηγορικών και δικαστικών εξόδων που τυχόν ανακύψουν σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση προκύψει από χρήστη ή από τρίτον που χρησιμοποιεί λογαριασμό χρήστη. Η Εταιρεία διατηρεί, όμως, το δικαίωμα, κατόπιν συνεργασίας με το χρήστη, να αναλάβει με δικά της έξοδα, την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο κάθε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από το χρήστη. Ως εκ τούτου ο χρήστης ρητά αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος ή σχολίου, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά της Εταιρείας, ή τρίτου προερχόμενη από δική του ενέργεια κατά τα ανωτέρω. Ιδίως δε σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και κίνηση νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Εταιρείας, και στη συνέχεια να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, που ενδεχομένως επιδικαστεί υπέρ τρίτου σε βάρος της Εταιρείας.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες. 

Η ιστοσελίδα womannow.gr περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλα web sites (ιστοσελίδες), τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον παρόντα δικτυακό τόπο δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων (web sites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή ενεργών διαφημιστικών καταχωρήσεων (διαφημιστικών banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/ χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους ιδιοκτήτες των αντιστοίχων ιστοσελίδων (web sites), οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το womannow.gr, καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον δικτυακό τόπο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων (web sites) και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Σχόλια – Αναρτήσεις Χρηστών

Η ιστοσελίδα δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τόπο δικό τους περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες, παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο διαδικτυακό τόπο το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει ωστόσο το ηθικό τους δικαίωμα ως δημιουργών.

Το υλικό, οι πληροφορίες και οι απόψεις που προέρχονται από το χρήστη και βρίσκονται ή εκφράζονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δεν προέρχονται από αυτήν, δεν είναι εφικτό να ελεγχθούν πριν τη δημοσίευσή τους. Η Εταιρεία, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και να απέχει από την ανάρτηση, μετάδοση ή δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού, ρατσιστικού, ή οτιδήποτε άλλου θα μπορούσε να θεωρηθεί αντίθετο στο νόμο ή με άλλο τρόπο να εγείρει νομική ευθύνη, και εφόσον είναι σε αυτήν εφικτό. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας, περιεχόμενο της ανωτέρω κατηγορίας η τελευταία δικαιούται να το αφαιρέσει χωρίς προειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, παράλληλα δε, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη, ενώ οι αποφάσεις της σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται. Οι χρήστες από την πλευρά τους αναγνωρίζουν το παραπάνω δικαίωμα ελέγχου και προέγκρισης του υλικού που θέλουν να δημοσιεύσουν στο διαδικτυακό τόπο.

Η Εταιρεία διατηρεί ακόμη το δικαίωμα να αρνείται τη δημοσίευση περιεχομένου ή να διαγράφει περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (φυσικών ή νομικών) προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων.

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει οποιασδήποτε μορφής περιεχόμενο στην ιστοσελίδα δηλώνει με τη δημοσίευση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι:

Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει το περιεχόμενο αυτό, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
Απαλλάσσει την ιστοσελίδα και την Εταιρεία από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιοδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξαιτίας της δημοσίευσης αυτής του περιεχομένου που έχει υποβάλει.
Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.

Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση του περιεχομένου που υποβάλλει.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δημόσια δραστηριότητά τους στο διαδικτυακό τόπο. Εάν επιλέξουν να συμμετέχουν σε δημόσιες δραστηριότητες εντός του δικτυακού τόπου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που υποβάλλουν εκεί μπορεί να διαβαστεί, συλλεχθεί, ή να χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες της δικτυακής κοινότητας. Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ, η Εταιρεία, φορέας παροχής των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, απαλλάσσεται από την προληπτική ευθύνη και από την υποχρέωση δραστήριας και συστηματικής αναζήτησης περιεχομένου για εντοπισμό ενδεχόμενων παρανομιών. Σε περίπτωση, όμως, τυχόν γνώσης παράνομου περιεχομένου, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς ευθύνη επιλογής του παρόχου του περιεχομένου, που μπορεί να είναι οποιοσδήποτε χρήστης, η Εταιρεία έχει υποχρέωση να το αποσύρει ταχέως και να καταστήσει μη εφικτή την πρόσβαση σε αυτό. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο. Οι χρήστες οφείλουν να είναι ευγενείς και να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά με τις αναρτήσεις τους. Με την παρούσα συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν δυσφημιστική γλώσσα, δεν θα απειλούν και δε θα προσβάλλουν λεκτικά άλλα μέλη της σελίδας καθώς και δεν θα διακόπτουν σκοπίμως με επαναλαμβανόμενα μηνύματα ή μέσω της αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας, «spams», τις συζητήσεις των υπολοίπων μελών. Θα απευθύνονται με σεβασμό ο ένας στον άλλο χωρίς διακρίσεις βάσει του φύλου, της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της γεωγραφικής περιοχής, των σεξουαλικών προτιμήσεων, της διανοητικής ή κινητικής αναπηρίας κ.ά. Ενδεχόμενη αντίθετη/ανάρμοστη συμπεριφορά, θα αντιμετωπίζεται με άμεση και οριστική άρνηση πρόσβασης σε μέρος ή στο σύνολο των υπηρεσιών. Στόχος της Εταιρείας είναι όλα τα μέλη της διαδικτυακής αυτής κοινότητας να αισθάνονται ευπρόσδεκτα και ασφαλή εντός του πλαισίου αυτής.

Διαφήμιση

Οι ενδιαφερόμενοι να διαφημιστούν στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση με τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – Τηλέφωνο – E-mail – URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας) και να την αποστείλουν στην Εταιρεία.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι κατά την παροχή υπηρεσιών στις σελίδες τους.

Ψηφοφορίες

Ο Δικτυακός Τόπος womannow.gr παρέχει στους επισκέπτες/ χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ψηφοφορίες που άπτονται διαφόρων θεμάτων, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και είναι δυνατόν να σχολιάζονται από ειδικούς για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης και την τάση των επισκεπτών της ιστοσελίδας σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το Womannow.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια των νομίμων εκπροσώπων της ιστοσελίδας μας. Στο womannow.gr καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας, σε κάθε δε περίπτωση δεν δεσμεύεται για το χρονικό διάστημα της ψηφοφορίας.

Ενημερωτικά δελτία

H υπηρεσία newsletter service παρέχεται από το διαδικτυακό μας τόπο σε όσους χρήστες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με ορισμένα προσωπικά τους στοιχεία άλλα υποχρεωτικά και ορισμένα άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το newsletter service (πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου, Προσκλήσεις κλπ.), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην δικαιούχο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του διαδικτυακού τόπου η τελική εγγραφή ή μη στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου. Θεμιτή είναι σε κάθε περίπτωση η εκδήλωση οποτεδήποτε της επιθυμίας του χρήστη να διαγραφούν τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και η οριστική του διαγραφή από τη mailing list.

Ανήλικοι χρήστες

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/εχόντων την επιμέλεια του προσώπου τους, οι οποίοι φέρουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που περιλαμβάνονται στο παρόν. Οι ανήλικοι δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Εφαρμοστέο δίκαιο και τελικοί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς την κείμενη νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, ακόμη κι αν δεν αφαιρείται από το παρόν, σε καμία περίπτωση όμως δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του womannow.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

WOMANNOW.GR LOVES...